Informace o zpracování osobních údajů

1. Kdo

Správcem Vašich osobních údajů (dále jen „správce“) podle Všeobecného nařízení o ochraně údajů - Nařízení EU 2016/679 („Nařízení“) a osobní údaje od Vás získává a plní informační povinnost vůči Vám i vůči orgánům dozoru Regionální centrum cykloturistiky, z.s, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 69805, se sídlem Lidická 394/49, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun, IČO 06772501.

2. Jaké osobní údaje

Jako správce zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: rok narození, státní příslušnost, dosažený čas, fotografie (tyto údaje jsou nezbytné pro Vaše zařazení do správné výsledkové kategorie dle pravidel, a Vaši identifikaci jako konkrétního účastníka, zpravodajské a publikační činnosti); jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail (tyto údaje jsou nezbytné pro primární komunikaci mezi námi a Vámi jako účastníkem, který se na danou akci registruje).

3. Pro jaký účel

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a to v souvislosti s organizací projektu RUN HERO a případně dalších návazných akcí. Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro tyto účely:

Plnění smluvního vztahu, evidence účastníka, evidence výsledků, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zlepšení kvality našich služeb a vývoj nových, zobrazování pouze reklam na základě zájmu návštěvníka internetových stránek, provádění analýz a měření, zasílání informací o sportovních akcích a jiných obdobných činností naplňování volného času, zasílání obchodních sdělení, účetní a daňové účely, reklamní a marketingové účely, plnění ostatních zákonných povinností

4. Jaký právní důvod

S ohledem na jednotlivé kategorie osobních údajů a účely jejich zpracování jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě těchto právních důvodů:

Oprávněný zájem správce (rok narození, státní příslušnost, dosažený čas, fotografie); plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření (jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail,); souhlas se zpracováním osobních údajů (zasílání marketingových sdělení a nabídek partnerů pořadatelů)

5. Odkud získáváme

Vaše osobní údaje jsou získávány přímo od Vás prostřednictvím těchto komunikačních nástrojů: registrace; přihlášení k odběru newsletterů; kontaktní formulář na webových stránkách; přímá písemná, osobní nebo elektronická komunikace.

6. Co pro Vás znamená udělení souhlasu pro marketingové účely

Na základě uděleného souhlasu budou součástí našich e-mailů rovněž nabídky třetích stran, informace o slevách, dalších závodech nebo zajímavých akcích. V případě udělení souhlasu budeme Vaše údaje dále zpracovávat a poskytovat Vám relevantnější nabídky - jak naše, tak našich partnerů.

Neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely se podle platné právní úpravy ochrany osobních údajů nevztahuje na naše právo zasílat Vám naše  obchodní sdělení/newslettery, jehož součástí jsou marketingové nabídky třetích osob v rámci registrace. Uvedené je součástí celkové služby, kterou Vám poskytujeme na základě zakoupené registrace na RUN HERO a tím uzavřené smlouvy.

7. Vaše práva

Právo na přístup k osobním údajům: Jako správci údajů jsme povinni Vám poskytnout veškeré informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, jakým způsobem je zpracováváme, na základě jakého právního základu, komu je dále poskytujeme a po jakou dobu je budeme zpracovávat.

Právo na opravu osobních údajů: V případě, že dojde ke změně ve Vašich osobních údajích, nebo jsou některé Vaše údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo, abychom údaje opravili.

Právo na výmaz: Jako jednotlivec máte právo požádat o vymazání nebo opravu svých osobních údajů v případě, že je splněna některá z následujících podmínek (osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly původně získány a následně zpracovávány; pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním, které bylo založeno právě na udělení Vašeho souhlasu a není žádný další právní důvod pro zpracovávání; Vaše námitka na zpracování údajů na základě oprávněných zájmů správce bude opodstatněná a správná; zpracování Vašich osobních údajů je nebo bylo v rozporu s Nařízením; nebyl udělen rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí mladších 15 let.

 

Právo na omezení zpracování: V případě oprávněného využití tohoto práva bude zastaveno zpracovávání Vašich údajů, a to v případě splnění jedné z následujících podmínek (dokud neověříme vaše údaje, jejichž správnost zpochybníte; zpracování nemá právní základ, nicméně Vaší volbou bude omezit zpracování před úplným výmazem osobních údajů; Vaše osobní údaje jako správci již nevyužíváme, nicméně Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Právo na přenositelnost údajů: Na základě tohoto práva můžete na vlastní žádost od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturované podobě pro jejich případné další předání jinému správci. Takto Vám můžeme poskytnou osobní údaje, které jste nám sám poskytl/a, jejich zpracování je založeno na uděleném souhlasu nebo plnění smlouvy a pokud je zpracování prováděno automatizovanými prostředky.

Právo vznést námitku: Vaším právem je vznést námitku proti  zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu, zpracovávání osobních údajů pro direct marketing a zpracování pro vědecké nebo historické výzkumy nebo statistiky.

Právo související s automatickým zpracováním: Máte právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování například dle věku, bydliště nebo národnosti.

Pro uplatnění svých práv můžete využít formulář na stránkách www.runhero.cz v sekci kontakty, odkaz dokumenty GDPR a zaslat jej písemně na adresu správce osobních údajů nebo elektronicky na adresu info@runhero.cz.

V případě, že se budete domnívat, že Vaše osobní údaje byly zpracovány v rozporu s Nařízením, je Vaším právem podat stížnost u dozorového orgánu.

Není Vaší povinností osobní údaje poskytovat, nicméně Vaše osobní údaje jsou nezbytnou podmínkou pro registraci na RUN HERO a samotnou účast v něm. Toto však neplatí pro neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, kdy je možno registrovat se na RUN HERO i bez tohoto souhlasu.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely máte právo kdykoliv odvolat, zároveň máte právo odvolat každý jiný souhlas, který jste nám udělili. Váš souhlas můžete odvolat prostřednictvím formuláře na stránkách www.runhero.cz v sekci kontakty, odkaz dokumenty GDPR.

Proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoliv vznést námitku a vaše údaje nebudou dále pro tyto účely zpracovávány.

8. Po jakou dobu Vaše osobní údaje uchováváme

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy, dále po dobu trvání oprávněných zájmů správce osobních údajů, po dobu, po kterou je správce povinen uchovávat údaje podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle jejich užití po takto uvedenou dobu: Pro marketingové účely po dobu trvání souhlasu se zpracováním pro tento účel; pro účely plnění smlouvy po dobu poskytnutí plnění; pro evidenci plnění po dobu stanovenou zákonem; pro plnění zákonných povinností po dobu stanovenou zákonem; v jiných případech po dobu trvání oprávněného zájmu správce osobních údajů.

9. Komu Vaše osobní údaje předáváme

Vaše osobní údaje předáváme zpracovatelům, jejichž součinnost je nezbytná pro organizaci a realizaci závodu. Údaje jsou zpracovatelům poskytovány pouze v rozsahu nezbytně nutném a je tak činěno na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy. Vaše osobní údaje nejsou poskytovány partnerským subjektům, které se svojí činností nepodílí přímo na realizaci běžeckého závodu a nejsou žádným způsobem poskytovány dalším třetím stranám.

10. Zpracování souborů cookie

Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Tato Informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná od 23.11.2021.